Gwarancja jakości usług

Certyfikat ISO

Scanmed Szpital św. Rafała jest objęty Zintegrowanym Systemem Zarządzania Grupy Scanmed Multimedis, który obejmuje wymagania określone w normach ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001, EN 15224 oraz ISO 31000.
Scanmed Szpital Św. Rafała w ramach nadzoru certyfikacyjnego, każdego roku poddaje się zewnętrznemu audytowi nadzoru, natomiast co trzy lata auditowi recertyfikacyjnemu.

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Celem działalności Grupy Scanmed Multimedis jest świadczenie na najwyższym poziomie jakości kompleksowej opieki zdrowotnej oraz umacnianie pozycji Grupy na rynku usług medycznych przy jednoczesnym monitorowaniu i ograniczeniu wpływu organizacji na środowisko naturalne oraz stosowaniu się do zasad bezpiecznej pracy.

Założenia te realizujemy poprzez wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wytycznymi Programu akredytacji szpitali, Programu akredytacji podstawowej opieki zdrowotnej oraz norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001, EN 15224, ISO 31000 i SA8000.

Nasza strategia polega na dynamicznym rozwoju sieci własnych ambulatoryjnych i szpitalnych placówek medycznych przy założeniu komplementarnego rozwoju segmentów działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy, leczenia stomatologicznego, opieki psychiatrycznej, transportu sanitarnego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, diagnostyki obrazowej, leczenia szpitalnego, leczenia jednego dnia, rehabilitacji leczniczej, oraz sterylizacji.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest:

 • dbałość o satysfakcję klienta
 • rozwój oferty usług medycznych
 • działalność profilaktyczna i promocja zdrowia
 • doskonalenie kadr medycznych
 • podnoszenie świadomości pracowników i ich angażowanie w kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • rozbudowa nowoczesnej infrastruktury medycznej i technicznej
 • bezpieczeństwo świadczonych usług w szczególności poprzez wykorzystywanie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem ukierunkowanego na zapobieganie zdarzeniom niepożądanym
 • skuteczne i efektywne zarządzanie procesami klinicznymi oraz ryzykiem klinicznym
 • dbałość o pracownika poprzez ograniczanie zagrożeń, zapewniając jak najbezpieczniejsze warunki pracy, przy minimalnym ryzyku zawodowym
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
 • doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze jakości, środowiska i bezpieczeństwa
 • transparentność w komunikacji z otoczeniem
 • prowadzenie działań w sposób zgodny z normami społecznej odpowiedzialności biznesu w oparciu o wartości etyczne
 • ochrona przetwarzanych informacji
 • zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi
 • dbałość o środowisko naturalne, w szczególności poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom

Poprzez zaangażowanie doświadczonych zespołów medycznych oraz profesjonalną obsługę doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania, tym samym identyfikując i zaspokajając potrzeby naszych pacjentów. Przez przyjęte standardy budujemy wartość naszej Grupy oraz jej pozycję rynkową. Grupa zapewni odpowiednie zasoby i środki do wdrażania niniejszej Polityki. 

 

Akredytacja

 

Scanmed Szpital św. Rafała w Krakowie otrzymał 16 kwietnia 2014 roku przyznany przez Ministra Zdrowia Certyfikat Akredytacyjny (nr: 2014/9), który potwierdza spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

Jest to już drugi Certyfikat Akredytacyjny Szpitala, i stanowi kontynuację certyfikatu przyznanego w 2011 roku.

Akredytacja jest procesem zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia, który jest prowadzony w oparciu o ogólnodostępne i usystematyzowane standardy, ukierunkowane na działania związane z poprawą jakości i bezpieczeństwem opieki nad pacjentem. Jest sprawdzonym i uznanym na świecie systemem oceny opieki zdrowotnej.

Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Akredytacji udziela się na okres 3 lat.

Wizyta- przegląd akredytacyjny Szpitala św. Rafała odbył się w dniach 19-21 lutego 2014 roku. W trakcie wizyty badane jest spełnienie wymagań zestawu standardów Programu akredytacji szpitali, a minimalny poziom zgodności z obowiązującymi standardami wynosi 75% możliwej do uzyskania liczby punktów.

Po zakończonej wizycie Szpital otrzymał bardzo dobry wynik, który potwierdził bardzo wysoki poziom spełnienia tych wytycznych akredytacyjnych. W chwili obecnej certyfikat akredytacyjny posiada 146 szpitali w Polsce (stan na dzień 5 czerwca 2014 roku).

Program akredytacji szpitali - zestaw standardów akredytacyjnych obejmuje następujące obszary:

 • 1. Ciągłość Opieki (CO)
 • 2. Prawa Pacjenta (PP)
 • 3. Ocena Stanu Pacjenta (OS)
 • 4. Opieka nad Pacjentem (OP)
 • 5. Kontrola Zakażeń (KZ)
 • 6. Zabiegi i Znieczulenia (ZA)
 • 7. Farmakoterapia (FA)
 • 8. Laboratorium (LA)
 • 9. Diagnostyka Obrazowa (DO)
 • 10. Odżywianie (OD)
 • 11. Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta (PJ)
 • 12. Zarządzanie Ogólne (ZO)
 • 13. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ)
 • 14. Zarządzanie Informacją (ZI)
 • 15. Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO)