Rada Naukowa Szpitala

Przewodniczący Rady naukowej

prof.dr hab.med. Tadeusz Popiela

prof.dr hab.med. Tadeusz Popiela

Nestor polskiej chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Współczesna europejska medycyna zawdzięcza mu m. in. rozwój nowoczesnej chirurgii endoskopowej, laparoskopii, ultrasonografii śródoperacyjnej oraz psychologii klinicznej. Autor lub współautor blisko 1000 publikacji, podręczników oraz wystąpień naukowych wygłoszonych podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Prof. Popiela jest najczęściej cytowanym polskim chirurgiem w zagranicznych publikacjach naukowych. Członek władz krajowych, międzynarodowych i światowych organizacji naukowych w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej. Obecnie pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii oraz jest Prezydentem International Gastric Cancer Association (IGCA). Laureat licznych nagród, wyróżnień i tytułów honorowych, w tym wyróżnienia „Mistrz i Pionier Chirurgii Endoskopowej” nadanego przez European Association for Endoscopic Surgery oraz godności Doktora honoris causa wielu krajowych i zagranicznych uniwersytetów.

   
 

Członkowie Rady Naukowej

prof. dr med. hab Małgorzata Bulanda 

Lekarz specjalista z dziedziny Mikrobiologii lekarskiej, nauczyciel akademicki od 1976 roku. Kierownik Katedry Mikrobiologii UJ CM w Krakowie. Kierownik Zakładu Epidemiologii Zakażeń Katedry Mikrobiologii UJ CM Kraków. Kierownik Pracowni Diagnostycznej Katedry Mikrobiologii UJ CM Kraków.  Prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Redaktor naczelny czasopisma "Zakażenia" (organ PTZS); biegły sądowy w zakresu zakażeń szpitalnych, członek Komisji egzaminacyjnej dla specjalistów z Mikrobiologii. Jest autorką ponad 150 artykułów naukowych, 2 skryptów i współautorką 5 monografii z zakresu zakażeń szpitalnych oraz 4 podręczników dla studentów medycyny, autorka ponad 150 wystąpień (komunikaty, wykłady) na konferencjach krajowych i zagranicznych.  Członek  Polskiego  Towarzystwa Mikrobiologów, Towarzystwa Chirurgów Polskich - Sekcja Zakażeń,  Międzynarodowej  Federacji Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Jest współautorką dwóch Patentów Polskich z zakresu nowoczesnych metod diagnostyki mikrobiologicznej.

   

dr hab. n. med. Ryszard Czepko

Specjalista neurochirurg i neurotraumatolog. W zakresie działalności naukowej i praktycznej zajmuje się neurochirurgią naczyniową i onkologiczną mózgu oraz neurochirurgią kręgosłupa. W leczeniu wykorzystuje najlepsze współczesne metody leczenia, w tym techniki mikrochirurgiczne i minimalnie inwazyjne. Odbył liczne staże i kursy szkoleniowe w wiodących ośrodkach zagranicznych (m.in. w Utrechcie, Hanowerze, Freiburgu i Montrealu). Posiada certyfikat Europejskiego Egzaminu z Neurochirurgii. Jest wykładowcą kursów Europejskiego Związku Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS) i szkoleń Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Opublikował liczne prace naukowe m.in. w renomowanych czasopismach fachowych krajowych i zagranicznych, oraz w podręcznikach neurochirurgii.

   

prof. dr hab.med. Antoni Czupryna

Zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje w dziedzinie chirurgii przewodu pokarmowego, w tym chirurgii onkologicznej, immunochemioterapii zaawansowanego raka żołądka oraz zdrowia publicznego. Autor lub współautor ponad 200 publikacji, podręczników oraz wystąpień wygłoszonych podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Członek m. in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Endoskopowych oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Nominowany na członka National Research Council dla Polski w ramach Europen Scientific Foundation.

   

prof. dr hab. med. Dariusz Dudek

Kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo – Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo – Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2011 – 2013. Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego od 2012r. Członek Komitetu Programu Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2009-2011 oraz 2012-2014. Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów Międzynarodowych European Association of Percutaneous Coronary Intervention (EAPCI) European Society of Cardiology Kardiologicznego (ESC) w kadencji 2014-2016. Wchodzi w skład Rady Fundacji Cardiovascular Center Foundation.

Pomysłodawca i inicjator „Klubu Pacjenta” –  spotkań, które mają na celu prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród Pacjentów i ich rodzin na temat chorób serca, postępowania po zawale serca i zabiegach interwencyjnych ale przede wszystkim zachęcające pacjenta do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Autor wielu publikacji naukowych, laureat licznych nagród m.in.: Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Rady Ministrów w 2012r. za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo - techniczne, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Otrzymał Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Dwukrotnie uhonorowany tytułem Człowieka Roku za działalność prospołeczną. W 2014 roku wyróżniony w XIV edycji konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia  – Liderzy Medycyny” w kategorii: Lider roku 2013 w ochronie zdrowia – zdrowie publiczne. 

   

prof. nadzw. dr hab. med. Julian Dutka

Specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny Kliniki Ortopedii Akademii Medycznej w Krakowie. Aktualnie ordynator Oddziału Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego.

Wiceprezes Sekcji Kolana Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Małopolskiego Oddziału PTOiTr. Członek grupy Alumni AO ASIF. Prezes zarządu Fundacji Leczenia Urazów i Schorzeń Narządu Ruchu.

Specjalizuje się w alloplastyce i realloplastyce stawów, onkologii narządu ruchu, chirurgii artroskopowej reumoortopedii oraz traumatologii narządu ruchu. Uczestnik wielu międzynarodowych szkoleń, kongresów i sympozjów w różnych dziedzinach ortopedii i traumatologii. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Organizator wielu międzynarodowych sympozjów naukowych oraz kursów szkoleniowych doskonalących w dziedzinie ortopedii i traumatologii. W 2013 r.  uzyskał tytuł i stopień doktora habilitowanego na Wydziale Lekarskim CM Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 8 lat pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

   

prof. nadzw.dr hab.med. Ryszard Gajdosz

Zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje m.in. wokół zagadnień leczenia ciężko chorych w Oddziale Intensywnej Terapii (urazy czaszkowo-mózgowe, urazy komunikacyjne, ciężkie zakażenia i sepsa, niewydolność oddechowa), anestezji regionalnej i leczenia bólu, zaburzeń krzepnięcia krwi, znaczenia  zaburzeń immunologicznych (odpornościowych)  w anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Autor i współautor blisko 500 publikacji i wystąpień naukowych.  Współautor Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz  Wytycznych Postępowania   Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Członek  m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych,  Polskiej Akademii  Nauk. Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof.

   

Profesor Robert Julian Gil

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, profesor n. med. od 2005 roku. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 2001 roku kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. W latach 1997-2004 przewodniczący Grupy Roboczej Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, oraz członek jej zarządu w ciągu kolejnych trzech lat. Obecnie członek Zarządu Głównego PTK (kadencja 2015-2017). W czerwcu 2000 roku otrzymał prestiżowy tytuł Fellow of European Society of Cardiology.

Jego dorobek obejmuje ponad 200 publikacji w recenzowanych  czasopismach medycznych, z czego ponad 90 zostało opublikowanych w czasopismach zagranicznych. Współautor 30 rozdziałów książek na temat kardiologii interwencyjnej i ponad 300 doniesień zjazdowych, w tym podczas najbardziej prestiżowych dla kardiologii.

Od 2005 roku współpracownik naukowy Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie gdzie w czerwcu 2013 roku uzyskał etat  profesora. Inicjator organizowanych od kilkunastu lat Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej (WCCI), odbywających się                  w Warszawie. 

   

Dr n. med. Waldemar Gołda

Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tuż po stażu rozpoczął pracę w Klinice Ortopedii w Krakowie, gdzie przepracował 13 lat zdobywając II-gi stopień specjalizacji w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, oraz tytuł doktorski pod kierownictwem Prof. Janusza Otfinowskiego w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej narządu ruchu. Początkowo asystent, a następnie starszy asystent UJ. Prowadził zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Stomatologii. Przez kolejne lata pracował jako starszy asystent w Krakowskim Centrum Rehabilitacji na Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii Szpitala im. Św. Rafała w Krakowie. Prawie trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie chirurgii urazowej i ortopedii pozwoliło mu na piastowanie stanowiska Konsultanta ds. Naukowych w Krakowskim Ośrodku Ortopedycznym. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych, wystąpień naukowych w zakresie tematyki ortopedyczno-urazowej, uczestnik a także organizator licznych Zjazdów i Sympozjów w tym zarówno krajowych, jak i o charakterze międzynarodowym. 

   

Dr hab. med. Izabela Herman-Sucharska

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Od września 1988 roku asystent w Katedrze Radiologii CMUJ. Od roku 2012 kierownik Zakładu Elektroadiologii CMUJ. Równolegle w latach 1998-2009 kierownik Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od 2006 roku kierownik Pracowni Rezonansu Magnetycznego Voxel S.A. w Krakowie (w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym i Szpitalu Wojskowym). Od 2009 r konsultant badań rezonansu magnetycznego w Pracowni MR Zakładu Diagnostyki Obrazowej CUMRiK Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Jej dorobek to wieloletnia działalność naukowa, która skupia się na badaniach nad obrazowaniem patologii jamy brzusznej (trzustki, wątroby, dróg żółciowych) w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. W 2000 roku obroniła pracę doktorską, pod tytułem „Wartości cholangiografii-MR w rozpoznawaniu i różnicowaniu schorzeń dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego”.

W latach 2000-2004 kierownik i główny wykonawca grantu KBN dotyczącego mammografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce wykrywania wczesnej postaci raka piersi. 

Od roku 2004 prowadzi badania nad zastosowaniem rezonansu magnetycznego w diagnostyce prenatalnej. Od 2005 r główny konsultant badań MR płodów dla Kliniki Ginekologiczno-Położniczej w Bytomiu przed wdrożeniem operacji śródmacicznych. Jej praca habilitacyjna, obroniona w 2010 roku, została przez Zarząd Główny Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego uznana za najlepszą w Polsce pracę habilitacyjną z radiologii i diagnostyki obrazowej w latach 2010-2013 (I nagroda). Dotyczyła ona „Roli badania płodu techniką rezonansu magnetycznego w nowoczesnej diagnostyce i poradnictwie prenatalnym u dzieci z wadami rozszczepowymi kręgosłupa.”  Od 2012r główny konsultant do spraw diagnostyki MR płodów i wcześniaków w CM Ujastek w Krakowie i Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Współredaktor i współautor pierwszej na rynku polskim monografii „Atlas MR wad płodu”. 

Od 2006 r prowadzi prace nad wdrożeniem nowych technik obrazowania (enterografia MR) w diagnostyce schorzeń zapalnych jelit u dzieci i dorosłych. 

Równolegle doskonali się w neroradiologii, zwłaszcza w diagnostyce stwardnienia rozsianego, obrazowaniu traktograficznym. 

Jako specjalista do spraw rezonansu magnetycznego w latach 2007-2008 - powołana przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do Zespołu Eksperckiego Ministra Zdrowia do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Członek Komitetu Organizacyjnego kilku sympozjów i zjazdów krajowych i międzynarodowych.

   

Prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik 

Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku oraz na Uniwersytecie w Montpellier, we Francji. Specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa uzyskał z wyróżnieniem w Klinice Ginekologii Akademii Medycznej w Białymstoku, zaś specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej uzyskał w Niemczech, w Szpitalu Klinicznym w Aalen, Uniwersytetu w Ulm. Jako stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz amerykańskiej Fundacji Fulbrighta odbył staże w Centrum do Walki z Rakiem w Montpellier oraz na Uniwersytecie Stanowym Colorado w Fort Collins, w USA. Pracując od 2006 roku w Niemczech, zdobył wysokie, potwierdzone certyfikatami kwalifikacje z zakresu leczenia nietrzymania moczu i obniżenia narządów miednicy mniejszej oraz leczenia nowotworów kobiet i chirurgii piersi, szczególnie z wykorzystaniem operacji małoinwazyjnych – laparoskopii i hysteroskopii. Obecnie jest kierownikiem Katedry Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

   

dr hab.med. Jerzy Mackiewicz

Zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje  m.in. w dziedzinie chirurgii siatkówki i ciała szklistego oraz diagnostyki i leczenia chorób zwyrodnieniowych siatkówki, szczególnie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Autor lub współautor blisko 200 publikacji i wystąpień naukowych wygłoszonych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Uczestnik wielu stażów naukowych w wiodących ośrodkach okulistycznych w USA, Danii i Niemczech. Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych i specjalistycznych, w tym m.in. American Society of Retina Specialists, European Vitreoretinal Society, Euretina oraz Association for Research in Vision and Ophthalmology.

   

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Skotnicki

Zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje m.in. w dziedzinie chirurgii onkologicznej w szczególności diagnostyki i leczenia raka piersi, czerniaka skóry, mięsaków tkanek miękkich. Autor oraz współautor licznych publikacji i wystąpień naukowych wygłoszonych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Uczestnik wielu stażów naukowych. Członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Od 1993 roku ściśle związany z Centrum Onkologii – oddział krakowski.